Registrace


Zapojit se do IMMO2 je snadné

Registrace - vyberte rozsah služby, vyplňte registrační formulář a potvrďte souhlas s obchodními podmínkami IMMO2
Ověření a schválení registrace - buďte držiteli příslušného oprávnění k vykonávání zprostředkovatelské činnosti v oblasti realit.
Potvrzení registrace - vytiskněte, podepište a odešlete dokument "Potvrzení o registraci Partnera" (Potvrzení o registraci Partnera - PDF)
Provedení platby - uhraďte registrační poplatek a poplatek za přístup pro Vámi zvolené období dle ceníku.
Po vyplnění registračního formuláře bude na Váš kontaktní email zaslána informace o přijetí Vaší žádosti o registraci. Po ověření Vašich údajů Vám bude zaslán email s potvrzením Vaší žádosti a výzva k úhradě. Po uhrazení a identifikaci Vaší platby bude služba do 48 hodin aktivována a na email, který jste uvedli v registraci, Vám zašleme přístupové údaje.

Výběr přístupu a platebního období - zvolen BASIC na 3 měsíce

Přístup pro jednoho uživatele

Cena za zvolené období činí ?,- Kč
Přístup pro neomezený počet uživatelů

Cena za zvolené období činí ?,- Kč

Platební období:

 
... 5% sleva
... 10% sleva

Registrační formulář

Společnost:

Název:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:
Kraj:

IČ:
DIČ:

Telefon:
E-mail:
WWW:

Kontaktní osoba:

Jméno:
Telefon:
E-mail:

Slevový kód:

 

Obchodní podmínky:

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb IMMO2

(dále jen „Všeobecné podmínky“)

1 Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Všeobecné podmínky (dále jen „VP") upravují podmínky pro poskytování služeb IMMO2 a s nimi souvisejících služeb společností IMMO2 s.r.o., se sídlem Za Poříčskou bránou 12, Praha 8, 186 00, IČO: 28440579. DIČ: CZ28440579, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 141675 (dále jen „IMMO2").

1.2 Službami se rozumí soubor služeb poskytovaných IMMO2 a souvisejících doplňkových služeb (dále jen „Služby"¨), které se vztahují k nemovitostem a jsou poskytovány v souvislosti s provozováním internetové stránky www.immo2.cz.

1.3 Služby jsou dostupné na adrese www.immo2.cz.

1.4 Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s IMMO2 smlouvu na užívání některé ze Služeb (dále jen „Účastník"). Uživatelem se rozumí každý, kdo některou ze Služeb využívá (dále jen „Uživatel"). Navrhovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která zahájila s IMMO2 jednání o uzavření smlouvy na užívání některé ze Služeb (dále jen „Navrhovatel").

1.5 Provozní podmínky obsahují popis každé z poskytovaných jednotlivých Služeb a další práva a povinnosti všech účastníků pro danou Službu, případně úpravu odlišnou od těchto VP (dále jen „Provozní podmínky"). Provozní podmínky jsou ve vztahu k příslušné Službě nedílnou součástí VP.

1.6 Ceníky IMMO2 upravují zejména ceny za jednotlivé Služby, ceny týkající se speciálních nabídek a doplňkových služeb.

2 Uzavírání Účastnické smlouvy

2.1 Návrh na registraci ke Službám uplatňuje Navrhovatel v příslušném registračním formuláři na internetových stránkách www.immo2.cz (dále jen „Internetové stránky"). V registračním formuláři uvede Navrhovatel požadované údaje ke své osobě nebo k právnické osobě, za kterou je oprávněn registraci provést.

2.2 Součástí registrace je výběr Služeb, jejichž zřízení Navrhovatel požaduje. Podstatné pro schválení registrace ze strany IMMO2 je, že Navrhovatel splňuje veškeré požadavky stanovené pro konkrétní Službu.

2.3 IMMO2 je oprávněna návrh na registraci odmítnout, pokud Navrhovatel nesplní podmínky stanovené pro aktivaci Služby, zejména když Navrhovatel:

 • úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,
 • neplnil nebo neplní své závazky vůči IMMO2 nebo jiným subjektům nebo lze důvodně předpokládat, že takové závazky nebude plnit.

Důvody odmítnutí IMMO2 sdělí na kontaktní adresu, a to do 20 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na registraci.

2.4 Pokud Navrhovatel splní všechny podmínky specifikované dle těchto VP, IMMO2 akceptuje návrh na registraci, přičemž akceptací návrhu na registraci ze strany IMMO2 je uzavřena mezi Účastníkem a IMMO2 Účastnická smlouva (dále jen „Účastnická smlouva"), která se řídí těmito VP v platném znění, Provozními podmínkami pro danou Službu v platném znění a aktuálním Ceníkem pro poskytování Služby

2.5 Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. VP nabývají ve vztahu k Účastníkovi platnosti a účinnosti dnem přistoupení Navrhovatele k těmto podmínkám při registraci. Za informaci o akceptaci návrhu se považuje též zřízení požadované Služby ve vztahu k Účastníkovi.

3 Práva a povinnosti IMMO2

3.1 IMMO2 se zavazuje zejména:

 • poskytovat Služby v obvyklé kvalitě tak, aby odůvodněné požadavky Účastníka byly uspokojovány v souladu se Všeobecnými podmínkami, Provozními podmínkami uvedenými pro konkrétní Služby a Cenících,
 • udržovat Internetové stránky v takovém technickém a provozním stavu, aby bylo dosahováno obvyklé kvality,
 • zřídit Účastníkem vybranou Službu ve lhůtě stanovené v Provozních podmínkách pro danou Službu, příp. v Ceníku.

3.2 IMMO2 je kromě oprávnění vyplývajících z dalších ustanovení oprávněna zejména:

 • požadovat od Účastníka platbu předem,
 • požadovat při kontaktu s Účastníkem jeho identifikaci podle podmínek stanovených IMMO2 v Provozních podmínkách pro danou Službu s ohledem na maximální možnou ochranu Účastníka,
 • ověřit zákonnými způsoby důvěryhodnost Účastníka a jeho schopnost plnit své závazky, s čímž Účastník vyplněním registrace souhlasí,
 • zavést dodatečné způsoby ochrany Internetových stránek, pokud má za to, že zavedení takové ochrany je ve prospěch Účastníka nebo Internetových stránek.

4 Práva a povinnosti Účastníka

4.1 Účastník je oprávněn zejména:

 • řádně využívat Služby, které mu byly zřízeny,
 • požadovat na základě akceptovaných VP zřízení, změny nastavení a zrušení konkrétních Služeb v rozsahu a způsobem odpovídajícím Provozním podmínkám pro danou Službu,
 • obracet se na IMMO2 se svými hlášeními poruch a reklamacemi,
 • požádat IMMO2 o sdělení informací o Službách poskytnutých Účastníkovi, o jejich nastavení, výši dlužné/ pohledávkové částky Účastníka a další informace oprávněné k dané Službě.

4.2 Účastník se zavazuje zejména:

 • po celou dobu registrace aktualizovat své osobní a identifikační údaje, pokud dojde ke změně údajů uvedených při registraci,
 • užívat Služeb pouze způsobem, který je v souladu s těmito VP, návody, pokyny a Provozními podmínkami pro danou Službu, a který nemůže negativně ovlivnit provoz Internetových stránek, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným Účastníkům,
 • řádně a včas platit za poskytnuté Služby v souladu s VP a Ceníkem,
 • chránit osobní a identifikační údaje Účastníků a Uživatelů, provozní údaje a důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování Služby, o kterých se při používání Služby dozvěděl.
 • nezpřístupnit své přihlašovací údaje a heslo třetím osobám. V případě, Uživatel třetí straně takový přístup umožní, nese Účastník plnou odpovědnost za případné zneužití takto zpřístupněných informací a případných vzniklých škod,
 • seznámit s VP, Provozními podmínkami pro danou Službu a jinými důležitými informacemi vydanými IMMO2 Uživatele, kterým umožní využití Služby. Účastník odpovídá za úkony této osoby při odběru Služeb ve stejném rozsahu, jako kdyby jednal sám.

5 Cena, vyúčtování ceny, platební podmínky

5.1 Ceníky IMMO2 obsahující platné cenové podmínky a ceny za Služby jsou dostupné na Internetových stránkách a k nahlédnutí na Kontaktních místech jejichž seznam je uveden na Internetových stránkách..

5.2 Účastník je povinen uhradit aktivační poplatek anebo cenu za objednané Služby za podmínek a ve výši stanovené v Ceníku platném v době poskytnutí konkrétní Služby, a to řádně a včas.

5.3 Po registraci a přistoupení ke VP bude na kontaktní email uvedený v registraci zaslána Účastníkovi výzva k úhradě.

5.4 Poplatek za přístup ke Službám je nastaven na přístupové období, které trvá minimálně 3 kalendářní měsíce. Výjimku tvoří první období po registraci, které je zkrácené. Toto zkrácené přístupové období začíná běžet dnem aktivace Služby a končí nejbližším posledním dnem kalendářního čtvrtletí.

5.5 Na kontaktní email uvedený u Účastníka bude nejméně 14 dnů před skončením jednotlivého přístupového období zaslána výzva k úhradě na další přístupové období.

5.6 Uhrazený poplatek za aktivaci i poplatek za přístup je nevratný.

5.7 Změna rozsahu Služby nebo další poskytnuté Služby dle Ceníku, budou vyúčtovány po uplynutí kalendářního čtvrtletí zpětně.

5.8 IMMO2 poskytne Účastníkovi vyúčtování podle druhu Služby v souladu s platnou legislativou v České Republice. Vyúčtování bude dodáno elektronicky Účastníkovi.

5.9 Účastník odpovídá za to, že úhrada cen za Služby bude provedena ve výši a lhůtě splatnosti uvedené na vyúčtování nebo ve výzvě k úhradě.

5.10 K cenám uvedeným v aktuálním ceníku upraveným o případné slevy se připočte daň z přidané hodnoty dle právních předpisů platných ke dni poskytnutí zdanitelného plnění.

5.11 Účastník má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytnutou Službu, nejpozději do dvou měsíců ode dne doručení vyúčtování ceny za poskytnuté Služby, jinak toto právo zanikne.

5.12 Pro případ prodlení Účastníka s úhradou ceny je IMMO2 oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Účastník se zavazuje uhradit úrok z prodlení ve lhůtě uvedené ve výzvě.

5.13 Pohledávky IMMO2 může Účastník započíst proti svým pohledávkám pouze na základě předchozího písemného souhlasu IMMO2.

5.14 Nestanoví-li příslušné Provozní podmínky jinak, je Účastník povinen hradit cenu za používání Služby v plné výši až do ukončení poskytování Služby.

5.15 IMMO2 je oprávněna zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Účastníkem, který je v prodlení s úhradou cen za poskytnuté Služby. Účastník se zavazuje jednat s touto osobou jako s IMMO2.

5.16 Neoznačená nebo chybně označená finanční plnění jsou považována za neidentifikovanou platbu a nebudou považována za řádné a včasné splnění závazku Účastníka. Jakmile IMMO2 takovou neidentifikovanou platbu zjistí, podnikne kroky směřující k jejímu vrácení, nenaloží-li podle okolností s finančním plněním tak, že je započte na neuhrazené pohledávky subjektu, od kterého byla neidentifikovatelná platba poukázána.

6 Shromažďování dat

6.1 IMMO2 vede aktuální evidenci svých Účastníků. Na veškeré uvedené osobní údaje se vztahují ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. IMMO2 prohlašuje, že je platně registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00036893.

6.2 Účastník uděluje souhlas se zveřejněním údajů ostatním Účastníkům v rámci Služeb na Internetových stránkách.

6.3 Účastník souhlasí s tím, že IMMO2 je oprávněna uvádět Účastníka jako referenci.

6.4 Účastník souhlasí s tím, aby jej IMMO2 informovala o svých Službách a produktech, popř. o službách a produktech dalších subjektů, zpravidla s označením jako Obchodní sdělení, dokud svůj souhlas Účastník nezruší nebo nezruší svoji registraci.

7 Omezení nebo přerušeníx poskytování Služeb

7.1 IMMO2 je oprávněna na dobu nezbytně nutnou omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to:

 • ze závažných technických nebo provozních důvodů, zejména hrozí-li závažné snížení bezpečnosti dat,
 • v případě krizových stavů, zejména v případě branné pohotovosti státu, živelných pohrom, ohrožení bezpečnosti státu, epidemií, apod.,
 • v případě, že IMMO2 k takovému omezení nebo přerušení bude povinna podle platného právního předpisu anebo rozhodnutí státního orgánu ČR.

7.2 IMMO2 je dále oprávněna omezit nebo přerušit poskytování Služeb, a to pokud Účastník:

 • i přes upozornění porušuje VP, Provozní podmínky, povinnosti stanovené v Ceníku,
 • je v prodlení s úhradou ceny za poskytnuté Služby i po uplynutí náhradní lhůty. IMMO2 jej prokazatelně upozorní a stanoví náhradní lhůtu plnění. IMMO2 je oprávněn omezit poskytování Služeb, jestliže je Účastník v prodlení s platbou za služby déle než 30 dní anebo opakovaně dochází k pozdním úhradám.
 • nepřevzal, resp. se nepodařilo Účastníkovi doručit dopisy, vyúčtování, upomínky a jiné písemnosti zaslané ze strany IMMO2 na poslední známou adresu Účastníka uvedenou v evidenci IMMO2, nebo Účastník jejich převzetí odmítl.

7.3 IMMO2 neodpovídá za škody ani jiné újmy Účastníkovi vzniklé z titulu omezení nebo přerušení poskytování Služeb.

8 Změny Účastnické smlouvy

8.1 Účastník je oprávněn žádat o změnu nastavení Služby či o její zrušení.

8.2 Účastník může podat žádost o zrušení Služby, a to v některém z následujících případů:

 • Pokud IMMO2 podstatně změnila VP, Provozní podmínky pro Účastníkem využívanou Službu nebo Ceník platný pro danou Službu a tato změna představuje zhoršení právního postavení Účastníka, lze ukončit registraci v kratší lhůtě, než je uvedeno v odst. 9.6 a to zasláním výpovědi na adresu obchod@immo2.cz s uvedením data, ke kterému je ukončení registrace požadováno. V tomto případě náleží Účastníkovi vrácení poměrné části úhrady za registraci ke dni ukončení smluvního vztahu.
 • I bez uvedení důvodu; v takovém případě bude Služba zrušena po uplynutí lhůty 2 měsíců, která počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení žádosti o zrušení Služby, není-li v Provozních podmínkách pro danou Službu stanoveno jinak.

8.3 IMMO2 schválí nebo odmítne žádost o změnu do 5 pracovních dnů od jejího doručení IMMO2. Schválením se rozumí provedení požadované změny. Žádost o změnu bude schválena, pokud Účastník splní podmínky, za nichž se změny provádějí. Žádost o změnu se okamžikem schválení stává součástí smluvních ujednání.

9 Ukončení smlouvy

9.1 Smluvní vztah může být ukončen na základě výpovědi nebo dohodou smluvních stran.

9.2 Skutečnost, že došlo k ukončení smluvního vztahu, nezbavuje Účastníka povinnosti zaplatit IMMO2 ceny za poskytnuté Služby, včetně úroků z prodlení a smluvních pokut, ani odpovědnosti za případné škody.

9.3 Účastník je oprávněn ukončit smluvní vztah výpovědí i bez uvedení důvodu.

9.4 IMMO2 je oprávněna vypovědět smluvní vztah v těchto případech:

 • účastník úmyslně uvedl nesprávné údaje nebo soustavně opožděně platil nebo soustavně neplatil cenu za Služby uvedené ve vyúčtování ceny. Výpověď je možná pouze po prokazatelném upozornění Účastníka,
 • z důvodů uvedených v odst. 7.2. těchto VP

9.5 Uhradí-li Účastník veškeré dlužné částky do termínu uvedeného spolu s výpovědí, pozbývá výpověď IMMO2 platnosti a účinnosti a poskytování Služeb bude automaticky obnoveno.

9.6 Smluvní vztah bude ukončen po uplynutí výpovědní doby v délce 2 měsíců, která počíná běžet:

 • od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi IMMO2 v případě výpovědi podané Účastníkem, resp.
 • ode dne odeslání výpovědi Účastníkovi v případě výpovědi ze strany IMMO2.

9.7 Výpověď je Účastník povinen doručit na emailovou adresu obchod@immo2.cz.

10 Odpovědnost za škodu a náhrada škody

10.1 IMMO2 není povinna uhrazovat Účastníkovi, popř. Uživateli náhradu skutečné škody ani ušlého zisku, která vznikne v důsledku:

 • omezení, přerušení, neposkytnutí či vadného poskytnutí Služby,
 • poruchy, opravy nebo údržby Internetové stránky
 • ztráty, odcizení, vyzrazení nebo zneužití přístupových kódů.

10.2 V ostatních případech neuvedených v odst. 10.1 za škodu IMMO2 odpovídá do výše trojnásobku průměrné měsíční platby za Služby v každém jednotlivém případě.

10.3 Účastník odpovídá za škodu, která vznikne IMMO2 v důsledku porušení ustanovení VP, Provozních podmínek pro danou Službu nebo povinností stanovených v Ceníku nebo porušení platného právního předpisu Účastníkem, neprokáže-li Účastník opak.

11 Právo a soudní příslušnost

11.1 Veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě VP se řídí právním řádem České republiky a to zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,v platném znění.

11.2 V případě sporu vyplývajícího z Účastnické smlouvy jsou strany povinny řešit spor smírnou cestou.

11.3 Pokud to nebude možné tak všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

11.4 Strany prohlašují, že rozhodčí doložka sjednaná při registraci je sjednána elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení jejího obsahu a určení osob, které rozhodčí doložku sjednaly.

12 Doručování zpráv

12.1 Účastník bere na vědomí, že IMMO2 je oprávněna zasílat veškeré zprávy, výzvy, upozornění, upomínky a další písemnosti (dále jen „Zprávy") na email Účastníka, adresu Účastníka nebo fakturační adresu. Za písemné úkony se považují též Zprávy doručené druhé smluvní straně faxem a emailem.

12.2 Pokud dochází k zasílání Zpráv e-mailem, děje se tak výlučně na žádost Účastníka, který tímto dává souhlas k zasílání e-mailu bez zabezpečení.

12.3 Veškeré písemnosti dle VP se považují za doručené 5. dnem po jejich prokazatelném odeslání, a to i v případě, že druhá strana odmítla písemnost převzít, nebo v případě, že zásilka byla uložena na poště a druhá strana si zásilku nevyzvedla.

13 Společná a závěrečná ustanovení

13.1 Ustanovení VP, z jejichž povahy to vyplývá, platí i po skončení smluvního vztahu založeného Účastnickou smlouvou, a to až do úplného vyřízení všech práv a nároků z tohoto smluvního vztahu plynoucích.

13.2 IMMO2 je oprávněna měnit, doplňovat a rušit VP, Provozní podmínky daných Služeb a Ceníky při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně IMMO2 nebo na trhu poskytování obdobných Služeb nebo z důvodu změny obecně závazných právních předpisů. IMMO2 je povinna o takových změnách vhodným způsobem informovat Účastníka před nabytím účinnosti takových změn. Za vhodný způsob se považuje zejména zveřejnění změn na Internetových stránkách a na Kontaktních místech.

13.3 Pokud se jedná o podstatnou změnu, která pro Účastníka představuje zhoršení postavení vyplývajícího z VP, je IMMO2 povinna na své náklady nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny vyrozumět Účastníka odpovídajícím způsobem o této změně a současně jej informovat o jeho právu zrušit dotčenou Službu bez sankce v případě, že nové podmínky nebude akceptovat. Za odpovídající způsob se považuje zejména vyrozumění prostřednictvím informace zaslané v elektronické podobě na email Účastníka nebo jiné adresné písemné sdělení, a při současném zveřejnění změn na Kontaktních místech a na Internetových stránkách.

13.4 IMMO2 a Účastník sjednávají, že IMMO2 je oprávněna uzavřít s třetí osobou dohodu, jejímž předmětem bude postoupení všech práv a povinností, které IMMO2 vyplývají z Účastnické smlouvy. Popsané případné postoupení práv a povinností bude pak vůči Uživateli účinné dnem, kdy mu bude doručeno oznámení IMMO2 o tomto postoupení. Se shora popsanou možností postoupení práv a povinností vyslovuje Uživatel svůj bezvýhradný souhlas.

13.5 Veškerý obsah na Internetových stránkách a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorsko-právních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo nabyvatele licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní, správní a/nebo trestní odpovědnosti.

13.6 Nedílnou součástí smluvních vztahů mezi IMMO2 a Účastníkem jsou VP, Provozní podmínky ke konkrétním Službám, Ceníky a případné další dokumenty, které jsou přílohami a součástmi těchto dokumentů. Tyto dokumenty a jejich případné změny jsou v aktuálním platném znění k dispozici na Internetových stránkách a na Kontaktních místech.

13.7 V případě, kdyby se dostaly dokumenty uvedené v čl. 13.5 do vzájemného rozporu, platí následující pořadí závaznosti:

 • Ceníky
 • Provozní podmínky
 • Potvrzení registrace (písemný formulář)
 • VP.

13.8 Český text VP je závazný. Případné překlady do jiných jazyků mají pouze informativní povahu.

13.9 Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2010 a ve vztahu k jednotlivým Účastníkům v souladu s odst. 2.5. této smlouvy.

Tyto VP nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 1.6.2010.
K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze VP.
Datum revize: 19. 5. 2010

VP si můžete ve formátu PDF stáhnout odsud.
IMMO2 s.r.o.Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B

(dále jen „Provozní podmínky B2B")

1 Úvodní ustanovení

1.1 Provozní podmínky pro poskytování služby IMMO2 B2B (dále jen „Provozní podmínky B2B") jsou součástí Všeobecných podmínek pro poskytování služeb IMMO2 vydaných společností IMMO2 s.r.o., se sídlem Za Poříčskou bránou 12, Praha 8, 186 00, IČO: 28440579, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 141675 (dále jen „IMMO2") platném znění (dále jen „Všeobecné podmínky" nebo „VP").

1.2 Tyto Provozní podmínky B2B stanovují podrobné podmínky pro Službu IMMO2 B2B (dále jen „Služba").

1.3 Ceny za Službu a její parametry jsou uvedeny v Ceníku Služby IMMO2 B2B (dále jen „Ceník Služby"), který je dostupný na internetových stránkách IMMO2 http://www.immo2.cz (dále jen „Internetové stránky") a k nahlédnutí na Kontaktních místech, jejichž seznam je uveden na Internetových stránkách.

2 Definice pojmů

Pro účely těchto Provozních podmínek B2B se rozumí:

2.1 Data - jakékoliv kombinace základních jednotek informace, které mají formu kódů, znaků, obrazů, zvuků a jejich souborů či kombinaci, jsou zachytitelné prostředky výpočetní techniky a jsou přenositelné po sítích.

2.2 Přístupové kódy - kódy obsahující čísla nebo písmena nebo obojí sloužící pro zpřístupnění Služby; za Přístupový kód se považuje identifikační kód uživatele, login, password, aktivační klíč, apod.

2.3 Předplacená služba - služba poskytovaná jen do vyčerpání hodnoty předplacené Účastníkem.

2.4 Partner - každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s IMMO2 smlouvu o poskytování Služby.

2.5 Uživatel - osoba, která využívá Službu.

2.6 Obchodní případ - nemovitost nebo právo k nemovitosti, která je nabízená k prodeji nebo pronájmu, investiční příležitost z oblasti týkající se nemovitostí, a poptávka na nemovitost k prodeji nebo pronájmu nebo poptávka na investiční příležitost.

2.7 Kontaktní osoba - osoba, která má právo jednat jménem Partnera a je oprávněna měnit parametry Služby, má právo přidávat další Uživatele.

2.8 Kontaktní místa - jsou místa určená IMMO2 pro poskytování informací o IMMO2, jejichž seznam je uveden na Internetových stránkách.

3 Charakteristika služby a podmínky pro její poskytování

3.1 Služba umožňuje Partnerům prezentovat a vyhledávat Obchodní případy na síti internet a sdílet Obchodní případy s ostatními Partnery. Služba je dostupná na Internetových stránkách.

3.2 Služba je zpřístupněna pouze registrovaným Partnerům, kteří podnikají v oboru nemovitostí a jsou nositeli příslušných oprávnění k vykonávání této činnosti a kteří splnili podmínky pro zřízení Služby.

3.3 Přístup ke Službě je mezi koncovým zařízením Partnera a serverem IMMO2 chráněn proti zneužití dat bezpečnostním protokolem Rapid SSL s pojištěním na ztrátu dat ve výši 10 000 USD.

3.4 Dostupnost Služby je technicky podmíněna přístupem k síti internet.

3.5 Provozovatelem Služby je společnost IMMO2 s.r.o.

4 Zřízení Služby

4.1 Zřízení přístupu ke Službě je umožněno na základě registrace a aktivace Partnera prostřednictvím registračního formuláře na Internetových stránkách IMMO2 a zasláním vyplněného Potvrzení o registraci Partnera na adresu IMMO2.

4.2 Přístup ke Službě je zpoplatněn dle aktuálního ceníku.

4.3 Přístup ke Službě je zřízen do 2 pracovních dnů po splnění podmínek pro užívání Služby. O zpřístupnění Služby je Partner informován zasláním emailu Kontaktní osobě na email uvedený při registraci.

4.4 Zřízením Služby se rozumí okamžik, od kterého je umožněno užívání Služby. Užívání Služby je umožněno aktivací ze strany IMMO2.

4.5 Veškeré údaje Partnera uvedené v registraci včetně identifikace Partnera a Kontaktních osob musí být úplné, aktuální a pravdivé a Partner uděluje souhlas se zveřejněním údajů v rámci Služby za účelem, ke kterému je Služba provozována. Partner se zavazuje jakoukoli změnu údajů uvedených při registraci do 48 hodin od účinnosti změny oznámit IMMO2.

5 Práva a povinnosti Partnera

5.1 Partner se zavazuje, že bude spolupracovat s ostatními Partnery a je srozuměn s tím, že bude ostatními Partnery vyzýván ke spolupráci a k uzavření smlouvy o vzájemných podmínkách spolupráce. Partner se zavazuje potvrdit svůj zájem spolupracovat s konkrétním jiným Partnerem tím způsobem, že mu na Internetových stránkách zašle návrh na uzavření smlouvy o vzájemných podmínkách spolupráce prostřednictvím autorizace Partnera (dále jen „Autorizace"). Okamžikem přijetí návrhu na Autorizaci ze strany Partnera je akceptace Autorizace provedená prostřednictvím Internetových stránek. Potvrzením Autorizace je mezi Partnery uzavřena smlouva o vzájemných podmínkách spolupráce následujícího obsahu:

 • Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti stanovené jim v Provozních podmínkách B2B.
 • Smluvní strany se zavazují řešit všechny případné spory vzniklé z této smlouvy smírnou cestou.
 • Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

I ohledně tohoto ustanovení platí, že úkony konkrétním Uživatelem jsou považovány za úkony Partnera, který je z těchto úkonů zavázán.

5.2 Partner se zavazuje, že v případě, že mezi ním a ostatními Partnery při spolupráci na konkrétním Obchodním případu není sjednána obchodní dohoda, řídí se tento vztah mezi ním a ostatními Partnery Pravidly pro sdílení obchodních případů (viz. čl. 7).

5.3 Partner se zavazuje zveřejňovat prostřednictvím Služby pouze takové Obchodní případy, které je oprávněn nabízet na základě jím uzavřených zprostředkovatelských smluv s třetími osobami nebo na základě jiných smluv a poměrů, které opravňují Partnera s daným obchodním případem nakládat a jsou smluvně upraveny záležitosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Na žádost IMMO2 se Partner zavazuje předložit dostatečný důkaz o splnění této podmínky. Partner je plně odpovědný za obsah takto zveřejněných informací.

5.4 Partner nese plnou odpovědnost za jím publikované Obchodní případy. Takto zveřejněné Obchodní případy nesmí vést k ohrožení nebo porušení práv třetích osob. Partner nese plnou zodpovědnost za případné následky. V případě, že by bylo jakékoli právo či nárok v souvislosti se zveřejněním Obchodního případu uplatněno třetí osobou vůči IMMO2, tak se Partner zavazuje k tomu, že se přímou cestou s takovouto osobou v této souvislosti neprodleně vypořádá sám. V případě porušení povinnosti stanovené v předchozí větě se Partner zavazuje uhradit IMMO2 smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) splatnou do 5 dnů od doručení výzvy IMMO2 k její úhradě.

5.5 Partner je odpovědný za obsah a pravdivost informací, které prezentuje prostřednictvím Služby, takto publikované informace musí být pravdivé, úplné a aktuální.

5.6 Partner se zavazuje aktualizovat informace o Obchodních případech publikovaných prostřednictvím Služby, tak, aby byly stále aktuální a předcházet tak zbytečně vynaložené práci ostatních Partnerů.

5.7 Partner se zavazuje bezodkladně aktualizovat data a vyřadit řádně a včas, nejpozději ve lhůtě 48 hodin, neaktuální Obchodní případy, a to i v souvislosti s případným ukončením svého oprávnění tyto Obchodní případy takto nabízet.

5.8 Partner se zavazuje prostřednictvím Služby zveřejňovat pouze taková data, která nejsou v rozporu s VP, s Provozními podmínkami B2B, nejsou v rozporu s právním řádem ČR nebo dobrými mravy.

5.9 Partner se zavazuje nezveřejňovat prostřednictvím Služby takové údaje, které poškozují IMMO2, anebo svým obsahem odporují zájmům IMMO2, nebo jsou v rozporu se VP nebo Provozními podmínkami B2B.

5.10 Partner se zavazuje zařazovat jednotlivé Obchodní případy do příslušné kategorie a řádně vyplnit potřebné údaje, tak aby byly pravdivé, úplné a aktuální. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si IMMO2 po předchozí neuposlechnuté výzvě zařadit Obchodní případ do příslušné kategorie, případně pokud Obchodní případ neodpovídá obsahově požadovanému standardu definovanému na Internetových stránkách, tak může IMMO2 Obchodní případ i vyřadit ze Služby.

5.11 Veškerá data zadává Partner do Služby na vlastní náklady a vlastními silami v souladu s Provozními podmínkami B2B.

5.12 Partner je oprávněn používat logo IMMO2 ke svým obchodním účelům jen po dobu užívání Služby. IMMO2 si však vyhrazuje právo tento souhlas s užíváním loga IMMO2 kdykoli odvolat vůči konkrétnímu Partnerovi.

6 Práva a povinnosti IMMO2

6.1 IMMO2 je povinen poskytovat Partnerovi Službu za podmínek uvedených ve VP a těchto Provozních podmínkách B2B. Tuto povinnost mohou omezit pouze obecně závazné právní předpisy České republiky nebo působení okolností vylučujících odpovědnost.

6.2 IMMO2 je oprávněn jednostranně obměnit funkce Služby nebo poskytování Služby úplně ukončit. Oznámení o změně Služby nebo ukončení Služby musí být učiněno v souladu s VP.

6.3 IMMO2 je oprávněn přerušit poskytování Služby, je-li to nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, prostřednictvím, kterých je Služba provozována. Doba provedení údržby a dalších výpadků bude Partnerovi oznámena vhodnou formou předem.

6.4 IMMO2 je oprávněn zamezit šíření dat, která Partner šíří v rozporu s VP, s Provozními podmínkami B2B, nebo která jsou v rozporu s právním řádem ČR nebo dobrými mravy.

6.5 V závislosti na technických parametrech Služby je IMMO2 oprávněn od Partnera požadovat zvolení uživatelského jména (username) a hesla (password), případně dalších volitelných údajů pro používání Služby.

6.6 IMMO2 zajistí zachování důvěrného charakteru Přístupových kódů Partnera na straně IMMO2.

6.7 IMMO2 je oprávněn zavést dodatečné způsoby ochrany Služby, pokud je zavedení takovéto ochrany ve prospěch Partnera.

6.8 IMMO2 neodpovídá za nefunkčnost, výpadky nebo omezení fungování sítě Internet a za vliv takového nefungování sítě Internet na Službu.

6.9 IMMO2 neodpovídá za technický stav, funkčnost a konfiguraci zařízení, které Partner využívá ke Službě.

6.10 IMMO2 má právo stanovit pravidla grafické a technické úpravy Dat zveřejňovaných ve Službě.

6.11 IMMO2 nenese žádnou odpovědnost za obsah Obchodních případů zveřejněných Partnery.

6.12 IMMO2 není povinen archivovat Obchodní případy.

6.13 IMMO2 je povinen poskytnout Partnerovi technickou podporu při využívání Služby, jejíž rozsah je specifikován na Internetových stránkách.

6.14 IMMO2 neprovádí kontrolu Obchodních případů, za jejichž obsah je výlučně odpovědný Partner.

6.15 IMMO2 nezaručuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Partnery a neúčastní se jakýmkoli způsobem procesu uzavírání smluv ohledně Obchodních případů.

7 Pravidla pro sdílení Obchodních případů

7.1 Partner se zavazuje spolupracovat s ostatními Partnery na Obchodních případech a dodržovat následující Pravidla pro sdílení Obchodních případů.

7.2 Pro účely článku 7 této smlouvy se definují následující pojmy:

 • Listing agent - Partner, který vkládá Obchodní případ do B2B a který má zájem o činnost Zprostředkovatele spočívající ve vyhledání třetích osob, možných kupujících, prodávajících nebo nájemců, ohledně Obchodního případu, který zprostředkovává.
 • Zprostředkovatel - Partner, zastupující třetí osobu, která má zájem uzavřít smlouvu na Obchodní případ s třetí osobou, zastoupenou Listing agentem.
 • Zájemce - subjekt zastoupený Zprostředkovatelem.
 • Provize - částka uvedená jako provize u Obchodního případu, pokud není mezi Listing agentem a Zprostředkovatelem dohodnuto jinak.

7.3 Listing agent je povinen v co nejkratším čase reagovat na dotazy Zprostředkovatelů a poskytnout jim informace o Obchodních případech.

7.4 Listing agent i Zprostředkovatel jsou povinni jednat vždy kvalifikovaným způsobem, čestně, v souladu s dobrými mravy a platným právním řádem České republiky.

7.5 Listing agent i Zprostředkovatel jsou povinni respektovat zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality a svým jednáním nepoškodit oprávněné zájmy a práva jiného Partnera a současně chránit zájmy svých klientů.

7.6 Listing agent i Zprostředkovatel jsou povinni zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o Obchodních případech ostatních Partnerů, a to i po jejich ukončení. Listing agent i Zprostředkovatel se zejména zavazují, že nebudou inzerovat Obchodní případ jiného Partnera bez jeho souhlasu, ale jsou oprávněni informace o Obchodním případu jiného Partnera nabídnout Zájemci.

7.7 Listing agent se zavazuje potvrdit průkaznou formou Zprostředkovateli zprostředkování kontaktu na Zájemce, kterého Zprostředkovatel zastupuje, a upřesnit si podmínky spolupráce (zejména způsob výpočtu provize, rozdělení nákladů spojených s realizací Obchodního případu, okamžik nároku na provizi, apod.). Průkaznou formou se rozumí i odeslání elektronické kopie komunikace mezi Listing agentem a Zprostředkovatelem do elektronického archivu, který byl za tímto účelem zřízen a je spravován IMMO2, na e-mailové adrese archiv@immo2.cz.

7.8 V případě potřeby se pak IMMO2 zavazuje poskytnout účastníkům kopie elektronické komunikace z tohoto archivu, pouze však těm Partnerům, kteří jsou odesílatelem nebo příjemcem elektronické zprávy.

7.9 Listing agent a Zprostředkovatel se zavazují, že pokud se jakýmkoliv způsobem dozví o tom, že mezi jejich klienty došlo k realizaci Obchodního případu, budou se o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat.

7.10 Pokud Zájemce realizuje Obchodní případ s klientem Listing agenta, náleží Zprostředkovateli domluvená provize, jak bylo mezi Listing agentem a Zprostředkovatelem sjednáno,

7.11 Nárok na provizi Zprostředkovateli vzniká dnem, kdy klient Listing agenta uzavřel s klientem Zprostředkovatele kupní smlouvu o převodu nemovitostí nebo smlouvu o převodu členského podílu v družstvu nebo jinou smlouvu, kterou fakticky dojde k přechodu vlastnictví k nemovitosti nebo nájemní smlouvu a uhradil příslušnou celou kupní cenu nebo nájemné, pokud není mezi Listing agentem a Zprostředkovatelem dohodnuto jinak.

7.12 Provize Zprostředkovatele je splatná do 10 dnů od vzniku nároku na provizi na základě vyúčtování vystaveného Listing agentovi v souladu s platnou legislativou, pokud není mezi Listing agentem a Zprostředkovatelem dohodnuto jinak.

7.13 V případě, že v souvislosti s vyřízením Obchodního případu vznikne Listing agentovi nebo Zprostředkovateli nárok na úhradu smluvní pokuty, zavazují se mezi sebou Listing agent a Zprostředkovatel vypořádat tak, že tuto smluvní pokutu si rozdělí rovným dílem, pokud není mezi Listing agentem a Zprostředkovatelem dohodnuto jinak.

7.14 Veškeré dohody uzavřené mezi Listing agentem a Zprostředkovatelem jsou nadřazené Pravidlům pro sdílení Obchodních případů.

7.15 V případě sporu jsou strany povinny řešit spor smírnou cestou.

7.16 Pokud to nebude možné tak Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

8 Změna a zrušení Služby

8.1 Žádost o změnu či zrušení Služby se podává způsobem stanoveným IMMO2, zpravidla emailem na adresu obchod@immo2.cz nebo dopisem doručeným na adresu IMMO2.

8.2 V případě žádosti o zrušení Služby činí výpovědní lhůta 2 měsíce a končí posledním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi IMMO2. Zrušením přístupových práv registrace uživatele zaniká.

8.3 IMMO2 je oprávněn zrušit Partnerovi přístup do Služby, pokud opakovaně dochází k porušování VP nebo Provozních podmínek B2B a Partner byl písemně o této skutečnosti informován a v dostatečně přiměřené lhůtě nedošlo ke sjednání nápravy. Nároky IMMO2 na náhradu škody vzniklé porušením VP nebo těchto Provozních podmínek B2B Partnerem nejsou jakkoli dotčeny.

8.4 Při zrušení Služby je Partner povinen ukončit aktivní Obchodní případy a v případě sdílených Obchodních případů prokazatelně informovat Zájemce o ukončení Služby.

8.5 Partner bere na vědomí, že v případě porušení svých povinností vyplývajících z těchto Provozních podmínek B2B mu mohou být omezena či zrušena přístupová práva ke Službě, a to bez náhrady.

9 Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Provozní podmínky B2B nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.6.2010 a ve vztahu k jednotlivým Účastníkům nabývají platnosti a účinnosti dnem přistoupení Navrhovatele k těmto podmínkám při registraci.

9.2 Provozní podmínky B2B jsou k nahlédnutí na Kontaktních místech IMMO2 a na webových stránkách IMMO2.

9.3 IMMO2 si vyhrazuje právo na změnu těchto Provozních podmínek B2B, o změně bude předem informovat v souladu s VP.

9.4 Smluvní vztah mezi IMMO2 a Partnerem se řídí VP a Provozními podmínkami B2B. Záležitosti těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

9.5 Nedílnou součástí těchto Provozních podmínek B2B je Ceník.

Tyto Provozní podmínky B2B nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 1.6.2010.
K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze Provozních podmínek B2B.
Datum revize: 19. 5. 2010

Provozní podmínky B2B si můžete ve formátu PDF stáhnout odsud.
IMMO2 s.r.o.